نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه فنی مهندسی، مؤسسة تحقیقات مرکبات کشور، رامسر، ایران

3 دانشیار، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

بخش زیادی از میوة مرکبات تولیدشده به‌ویژه در شمال ایران در انبارهای معمولی نگهداری می‏شود. این آزمایش در سال 1392 به‌منظور بررسی روش‏هایی برای حفظ کیفیت ظاهری و درونی میوه، در ایستگاه تحقیقات مرکبات کشور انجام گرفت. در این آزمایش، تیمارهایی شامل واکس بریتکس، واکس انباری، کیسة ‏پلاستیک تک‏میوه و کیسة ‏پلاستیک دومیوه، به‌تنهایی و در تلفیق با متیل‏سالیسیلات (MeSA) و در نهایت شاهد استفاده شدند. میوه‏ها پس از تیمار به‌مدت 80 روز در انبار معمولی قرار داده شدند و با نمونه‏گیری به‌فاصلة هر 20 روز توان آنتی‌رادیکالی آنها ارزیابی شد. نسبت TSS/TA پس از 80 روز در میوه‏های بدون پوشش شاهد و بخاردهی‌شده با متیل‏سالیسیلات بیشترین مقدار بود. تک‌میوه‏های بخاردهی‌شده درون کیسة پلاستیک پس از 40 روز بیشترین مقدار آنتوسیانین (99/3 میلی‏گرم/ گرم وزن تازه) و فنول کل پوست (23/0 میلی‏گرم/گرم وزن تازه) را داشتند. تک‌میوه‏های بخاردهی‌شده که در کیسة پلاستیکی نگهداری شده بودند، بیشترین مقدار اسید آسکوربیک (49/28 میلی‏گرم/ گرم وزن تازه) را در مقایسه با دیگر تیمارها داشتند. بیشترین مقدار فنول گوشت پس از 60 روز در میوه‏های تحت تیمار واکس بریتکس مشاهده شد. به‌طور کلی، تیمارهای تلفیقی متیل‏سالیسیلات با پوشش‏دهی، اثر معنا‏داری در کاهش پوسیدگی و حفظ کیفیت درونی میوه طی نگهداری در انبار معمولی داشتند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Maintaining anti-radical compounds of blood orange using fruit coating in combination with methyl salicylate application

نویسندگان [English]

  • sonia jamali Anjilani 1
  • Javad Fatahu moghadam 2
  • Vali Rabiei 3

1 Former Graduate Student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran.

2 Assistant Professor, Citrus Research Institute, Ramsar, Iran.

3 Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

Most of the citrus fruits, especially in North of Iran are stored in common storages. This experimen in oder to persevere appearance and internal fruit quality were conducted in the Citrus Research Station at 1392, Britex-Ti wax, storage wax, polyethlene bag (individual fruit), polyethlene bag (pair fruits) were used alone and with combination with methyl salicylate (MeSA) vs. control (without coating and MeSA). ‘Moro’ blood orange fruits were treated and placed in the common storage for 80 days. Effect of every 20 days intervals was investigated to preserve fruit anti-radical compounds. Results showed that fruits in control and methyl salicylate treatments had the high ratio of TSS/TA after 80 days storage. Individual fruits in bags which treated by methyl salicylate had the highest total anthocyanin (3.99 mg/g FW) and total phenol (peel) contents (0.23 mg/g FW) during 40 days of storage. Individual fruit in bag treatment in combination with methyl salicylate application resulted to the highest ascorbic acid. The highest rate of total phenols was observed in fruits pulp treated with Britex –Ti wax after 60 days storage. Totally, combined treatments had significant influences on reducing decay and enhancing interval quality of ‘Moro’ fruits in common storage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-radical
  • Anthocyanin
  • Polyethylene bag
  • total phenol
  • wax
1 . جکسون د و لونی ن (1382) تولید میوه‏های معتدله و نیمه‏گرمسیری، ترجمة سیاری، م. انتشارات دانشگاه ایلام. ایلام.
2 . صفی‏زاده م و راحمی م (1383) اثرهای التیام‏دهی و بسته‏بندی پیش از انبار بر پوسیدگی، کیفیت انباری پرتقال والنسیا، علوم و فنون باغبانی ایران. 5 (1): 100-93.
3 . عشوری‏نژاد م و قاسم‏نژاد م (1391) اثر بسته‏بندی با فیلم سلوفان و انبارمانی سرد بر کیفیت نگهداری و عمر انبارمانی میوة ازگیل ژاپنی. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 7(2): 102-95.
4 . فتاحی‏مقدم ج، حمیداوغلی ی، فتوحی‏قزوینی ر، قاسم‏نژاد م و بخشی د (1390) ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی‏اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات. علوم باغبانی. 25: 217-211.
5 . قاسم‏نژاد م، بابالار م و مستوفی ی (1387) اثر جاسمونات و متیل‏سالیسیلات در کاهش سرمازدگی و پوسیدگی میوه‏های گریپ‏فروت مارش و پرتقال تامسون تولید‌شده در شمال و جنوب کشور. علوم کشاورزی ایران. 39: 79-71.
 
6 . Ali A, Maqbool MG, Alderson P and Zahid N )2013( Effect of gum arabic as an edible coating on antioxidant capacity of tomato (Solanum lycopersicum L.) fruit during storage. Postharvest Biology and Technology. 76: 119-124.
7 . Ali A, Tengku M, Muda M, Sijam K and Siddiqu Y )2011( Effect of chitosan coatings on the physicochemical characteristics of Eksotika II papaya (Carica papaya L.) fruit during cold storage. Food Chemistry. 124: 620-626.
8 . Asghari M and Soleimani Aghdam M )2010( Impact of salicylic acid on post-harvest physiology of horticultural crops. Trends in Food Science and Technology. 21: 502-509.
9 . BGol NB, Patel R, Rao P and Ramana TV )2013( Improvement of quality and shelf-life of strawberries with edible coatings enriched with chitosan. Postharvest Biology and Technology. 85: 185-195.
10 . Ben- Yehoshua Sh, Peretz J, Moran R, Lavie B and Kim JJ )2001) Reducing the incidence of superficial flavedo necrosis (noxan) of ‘Shamouti’ oranges (Citrus sinensis, Osbeck). Postharvest Biology and Technology. 22: 19-27.
11 . Chien PJ, Sheu F and Lin HR )2007( Coating citrus (Murcott tangor) fruit with low molecular weight chitosan increases postharvest quality and shelf life. Food Chemistry. 100: 1160-1164.
12 . Hu Q, Fang Y, Yang Y, and Ma N )2011( Effect of nanocomposite-based packaging on postharvest quality of ethylene treated kiwifruit during and storage. Food Research International. 44: 1589-1596.
13 . Meng X, Li B, Liu J and Tian Sh )2008( Physiological responses and quality attributes of table grape fruit to chitosan preharvest spray and postharvest coating during storage. Food Chemistry. 106: 501-508.
14 . Molyneux P (2004) The use of the stable free radical diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) for estimating antioxidant activity. Science and Technology. 26(2): 211-219.
15 . Moraes Barros HR, Castro Ferreira TA and Genovese MI )2012( Antioxidant capacity and mineral content of pulp and peel from commercial cultivars of citrus from Brazil. Food Chemistry. 134: 1892-1898.
16 . Qin QZ, Tian SP, Xu Y and Wang YK )2003( Enhancement of biocontrol effect of antagonistic yeasts by salicylic acid in sweet cherry fruit. Physiological and Molecular Plant Pathology. 62: 147-154.
17 . Rao TVR, Gol BN and Shah KK )2011( Effect of postharvest treatments and storage temperatures on the quality and shelf life of sweet pepper (Capsicum annum L.). Scientia Horticulturae. 132: 18-26.
18 . Sayyari M, Bablar M, Kalantari S and Siama K )2011( Vapor treatments with methyl salicylate or methyl gasmonate alleviated chilling injury and enhanced antioxidant potential during postharvest storage of pomegranates. Food Chemistry. 124: 964-970.
19 . Shafiee M, Taghavi TS and Babalar M )2010( Addition of salicylic acid to nutrient solution combined with postharvest treatments (hot water, salicylic acid, and calcium dipping) improved postharvest fruit quality of strawberry. Scientia Horticulturae. 124: 40-45.
20 . Soleimani Aghdam M, Motallebiazar A, Mostofi Y, Fattahi Moghaddam J and Ghasemnezhad M )2011( Methylsalicylate affects the quality of ‘Hayward’ kiwifruits during storage at low- temperature. Agricultural Science. 3(2) :149-156.
21 . Tabatabaekoloor R )2012( Orange responses to storage conditions and polyethylene wrapped liner. Agricultural Engineer International. 14( 2): 127-130.
22 . Tareen MJ, Akhtar NA and Hafiz IA )2012( Postharvest application of salicylic acid enhanced antioxidant enzyme activity and maintained quality of peach cv. ‘Flordaking’ fruit during storage. Scientia Horticulturae. 142: 221-228.
23 . Tavarini S, Remorini D and Massai R )2008( Antioxidant capacity, ascorbic acid, total phenols and carotenoids change during harvest and after storage of ‘Hayward’ kiwifruit. Food Chemistry. 107: 282-288.
24 . Valero D, Diaz-Mula HM, Zapata PJ, Castillo S, Guillen F, MartinezRomero D and Serrano M )2011( Postharvest treatments with salicylic acid, acetylsalicylic acid or oxalic acid delayed ripening and enhanced bioactive compounds and antioxidant capacity in sweet cherry. Food Chemistry. 59: 5483-5489.
25 . Wang L, Chen S, Kong W, Li S and Archbold D )2006( Salicylic acid pretreatment alleviates chilling injury and affects the antioxidant system and heat shock proteins of peaches during cold storage. Postharvest Biology and Technology. 41: 244-251.
26 . Wang ShY and Gao H )2013( Effect of chitosan-based edible coating on antioxidants, antioxidant enzyme system, and postharvest fruit quality of strawberries Fragaria xaranassa Duch. LWT- Food Science and Technology. 52: 71-79.
27 . Wrolstad RE )1976( Color and pigment analysis in fruit products. Station  Bull. 621. Agriculture Experiment Station of Oregon State. University of Corvallis, OR,USA.
28 . Yousefpour Dokhanieha A, Soleimani Aghdam M, Rezapour Fard J and Hassanpour H )2013(Postharvest salicylic acid treatment enhances antioxidant potential of cornelian cherry fruit. Scientia Horticulturae. 154: 31-36.
29 . Yu Y, Zhang Sh, RenYI, Li H, Zhang X and Di J (2012) Jujube preservation using chitosan film with nano-silicon dioxide. Food Engineering. 113: 408-414.