نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

تغذیۀ بهینه از جمله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ویژگی‌های کمی و کیفی و زمان رسیدن میوۀ انگور است. به‌منظور افزایش کمیت و کیفیت میوۀ انگور رقم ‘عسکری’ آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1390 در شهرکرد اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل چهار سطح کود سولفات پتاسیم (0، 300، 600 و 900 گرم به‌ازای هر درختچه) و چهار سطح کود اسید بوریک (0، 1000، 2000 و 3000 میلی‌گرم بر لیتر) بود. نتایج نشان داد که پتاسیم اثر معناداری بر عملکرد و اجزای آن داشت. سطوح مختلف سولفات پتاسیم و اسید بوریک موجب افزایش تعداد خوشه، وزن خوشه و طول و عرض خوشه و مواد جامد محلول شد. با افزایش پتاسیم، تعداد خوشه (به‌ترتیب 14، 18 و 25 عدد) و مواد جامد محلول (به‌ترتیب به‌مقدار 54/0، 45/1 و 53/1 درصد) نسبت به شاهد افزایش یافت. تیمارهای حاوی بور، تنها با غلظت 3 در هزار موحب افزایش معنا‌دار در میزان مواد جامد محلول میوه نسبت به شاهد شد. تیمار 900 گرم به‌ازای هر درختچه سولفات پتاسیم بیشترین میزان مواد جامد محلول (8/18) را داشت، درحالی‌که همین تیمار به بیشترین کاهش اسیدیتۀ میوه در مقایسه با شاهد منجر شد. تیمار اسید بوریک 3000 میلی‌گرم بر لیتر نیز سبب کاهش pH میوه‌ها به‌‌مقدار 3/0 واحد شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تیمارهای تغذیه‌ای به‌ویژه سولفات پتاسیم رسیدن میوه را تسریع می‌کند و عملکرد و مقدار قند میوه را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of potassium and boron nutrition on some quantitative and qualitative characteristics of grape ‘Askari’

نویسندگان [English]

  • Farnaz Ahmadi 1
  • Abdolrahman Mohammadkhani 2

1 M.Sc. Student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

Optimal nutrition of grapevine is one of the most important factors that affect the quantity, quality and time of fruit ripening. To increase the quantity and quality of ‘Askari’ cultivar, a factorial experiment in a randomized complete block design with three replications was conducted at Shahrekord in 2010. Treatments consisted of four levels of potassium sulfate fertilizer (zero, 300, 600 and 900 g per vine) and four levels of boric acid fertilizer (zero, 1000, 2000, and 3000 ppm). The results showed that potassium had a significant effect on yield and yield components. Different levels of potassium sulfate and boric acid increased cluster (number, weight, length, width) and fruit soluble solids. With increasing potassium levels, the number of clusters (14, 18 and 25) and content of total soluble solid (0.54, 1.45 and 1.53 percent) were significantly increased in comparison with control, respectively. Also, total soluble solids of berries were increased significantly (0.76, 0.75 and 1.25 percent) with boron treatment compared to control. The highest TSS (18.8) obtained in 900 mg of potassium sulfate per square meter, while it caused the greatest reduction in fruit acidity compared with the control. Fruits pH was decreased by 0.3 units with application of 3000 ppm of boric acid. The results of this experiment showed that nutrient treatments, especially potassium sulfate accelerated fruit ripening and increased fruit yield and sugar content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidity
  • Boric acid
  • grape
  • potassium sulfate
  • total soluble solids
1 . احیایی ع (1375) روش­های تجزیۀ گیاه. انتشارات مؤسسۀ تحقیقات خاک و آب تهران.127 ص.
2. ارشد م، گریگوریان و، ناظمیه ع، مستوفی ی و خلیقی ا (1385) بررسی تأثیر محلول‌پاشی عناصر نیتروژن و پتاسیم بر ویژگی­های کمی و کیفی میوه و باردهی انگور سلطانی. علوم و فنون باغبانی ایران. 7(3): 135-146.
3. اصلانی س و حقیقت افشار ا (1369) تغذیه و کوددهی درختچۀ انگور. انتشارات نزولی، 120 ص.
4. بابالار م و پیرمرادیان م (1379) تغذیۀ درختان میوه. چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران (ترجمه).
5. بداقی ح، ناظمیه ع، مستوفی ی و علی اصغرزاده ن (1386) تأثیر حلقه­برداری و تغذیۀ برگی با اسید بوریک بر ویژگی‌های کیفی انگور رقم کشمش بی­دانه. علوم و فنون باغبانی ایران. 8(1): 55-64.
6. تدین س و طهرانی م (1389) ارزیابی اثر کاربرد کودهای پتاسیمی بر عملکرد تاک رقم عسکری در شرایط دیم. اکوفیزیولوژی گیاهی. 2(1): 29-41.
7. چاکرالحسینی م (1385) بررسی اثرات محلول‌پاشی ازت، روی و بور بر خصوصیات کمی و کیفی انگور عسکری. گزارش نهایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد. 40 ص.
8. دولتی­بانه ح و طاهری م (1388) اثر تغذیۀ­ برگی عناصر غذایی بر تشکیل میوه و خصوصیات کمی و کیفی انگور کشمشی. به‌زراعی نهال و بذر. 25-2 (1): 103-115.
9. سیفی م ر و کلهر م (1389) راهنمای جامع و مصور پرورش انگور (کاشت، داشت و برداشت). انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی، چاپ اول، 250 ص.
10. کاووسی ب و حسینی­فرهی م (1387) زمان گل­انگیزی و اثرهای محلول‌پاشی با عناصر ازت، روی و بور بر ویژگی­های کیفی و عملکرد انگور (Vitis vinifera L.) رقم سیاه در سی­سخت. ­پژوهش در علوم کشاورزی. 4(1): 73 -82.
11- مرشدی ع (1379) تأثیر محلول‌پاشی عناصر نیتروژن، بور و روی بر میزان تشکیل میوۀ انگور. خلاصه مقالات هفتمین کنگرۀ علوم خاک ایران، تهران، ایران. صص. 494-495.
12. ملکوتی م ج و طباطبایی س ج (1378) تغذیۀ صحیح درختان میوه. وزارت کشاورزی. 345 ص.
13 . Agarwala SC and Sharma CP (1979) Recognizing micronutrient disorders of crop plants the basis of visible symptoms and plant analysis. Luck now University, Indian. 172 p.
14 . Agnes MSN, Brown PH and Freeman M (1997) Fall foliar applied boron increases tissue boron concentration and nut set almond. American Society for Horticultural Science. 122: 405-410.
15 . Akbarpour V, Hemmati K and Sharifani M (2009) Physical and chemical properties of pomegranate (Punica granatum) fruit in maturation stage. Agriculture and Environment Sciences. 6(4): 411-416.
16 . Arnal L and Delrio M (2004) Quality of persimmon fruit cv. Rojo brilliant during storage at different temperatures. Agricultural Research. 2(2): 243-247.
17 . Beet R (1991) Foliar boron and nutrition studies in Pistachio. California Pistachio Industry Annual Report. Pp. 121-126.
18 . Bhujbal BG and Phandis NA (1971) Fruit bud differentiation studies in some commercial varieties in grapevines (Vitis vinifera L.). Poona Agricultural College. 61: 42-45.
19 . Crespan GC, Zenarola G, Coolugnati F, Beregant F and Tonetti I (2000) Fertilizer procedures and response of vines, preliminary results of an investigation in cabernet sauvignon. Notiziario-ERSA. 13: 21-24.
20 . EL-Bory MS and Mansour AM (1988) Effect of foliar application of microelements on yield and quality of Thompson seedless grape (Vitis Vinifera L.). Agricultural Science, Mansoura University (Egypt) 13(4): 1975-1979. 
21 . Gopalswamy N (1969) Effect of graded doses of potassium on nutrient uptake, yield and quality of grapes (Vitis vinifera L.) var. Anab-e-Shahi. Tamil Nadu Agricultural University. Coimbatore, India. M.Sc.Thesis.
22 . Hassan SI (1968) Effect of potassium on ripening yield and fruit quality of grape (Vitis vinifera L.) variety Anab-Shahi. Punja Agricultural University, Ludhiana, India. M.Sc.Thesis.
23 . Jindal PC, Dhawan SS and Chauhan KS (1982) Effect of girdling alone and in combination with boric acid on berry set, berry drop, yield and quality of grapes (Vitis vinifera L.)cultivar Gold. Haryana Agricultural University Research. 4: 663-666.
24 . Marschner H (1986) Mineral Nutrition in Higher Plants. Academic Press, New York, U.S.A.18 p.
25 . Papric D (1991) The effect of mineral nutrient uptake, yield and quality of some grapevine cultivars. Savremena Poljoprivreeda. 39: 19-29
26 . Quin X (1996) Foliar sprays of B, Zn, mg and their effects on fruit production and quality of Inching orange of Southwest. Agricultural University. 18(1): 40-45.
27 . Singh B (2002) Effect of macro and micro nutrient spray on fruit yield and quality of grape (Vitis vinifera L. cv. Perlette). Acta Horticulture. 594: 197-202.
28 . Srinivasan C and Muthukrishnan CR (1970) Effect of potassium on the development of buds in grape varieties Anab-e-Shahi. Madras Agricultural. 57: 700-703.
29 . Tandon H (1995) Micronutrient Research and Agricultral Production. Published by Fertilizer Dev.Consul. Org. New Dehli, India. 164 p.
30 . Yamdagni R, Sighn D and Jindal PC (1979a) A note on effect of boron Sprays on quality of grapes cv. Thompson seedless. Progressive Horticulture. 11: 35-36.