مطالعه توزیع مکانی علف‌های هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از روابط ژئواستاتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری - ایران

3 مربی ، پژوهشکده ژنتیک و زیس تفناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری - ایران

چکیده

به منظور بررسی توزیع مکانی علف‌های هرز مزرعة ذرت، پژوهشی، در سال 1389، در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. ابتدا، مزرعه به شبکه‌های 5/1 در 5/1 متر تقسیم و نمونه‌برداری‌ها از نقاط تقاطع شبکه‌ها انجام شد. نمونه‌برداری از بانک بذر طی دو مرحله (پیش از کاشت و پس از برداشت ذرت) و نمونه‌برداری از جمعیت علف‌ هرز طی یک مرحله (ظهور بلال) انجام شد.برای انجام محاسبات مربوط به سمی‌واریوگرام و تعیین الگوی پراکنش علف‌های هرز از نرم‌افزارهای +Gs و 99 Rockwork استفاده شد. مطابق نتایج، بالاترین تراکم علف‌های هرز مزرعه به ترتیب مربوط به تاج‌خروس خوابیده (Amaranthus blitoidos S. Watson)، گونه‌های اویارسلام ((Cyperus spp و تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retrofloxus L.) بود.واریوگرام گونه‌های مورد نظر با مدل‌های کروی و نمایی مطابقت داشت و همبستگی مکانی قوی و متوسط برای بذور و گیاهچة آن‌ها در تمامی مراحل نمونه‌برداری به ثبت رسید. نتایج این پژوهش نشان داد که بذرهای علف‌های هرز بیشتر به‌صورت لکه‌هایی با اندازه و تراکم متفاوت دیده می‌شوند. مطابق نقشه‌های توزیع مکانی، ساختار لکه‌ای بانک بذر ابتدای فصل با انتهای فصل مطابقت داشت. همچنین، با دانستن تراکم بذر علف‌های هرز تا حد زیادی می‌توان تراکم جمعیت علف‌های هرز در طول فصل زراعی را برآورد کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on spatial distribution of weeds in a corn field using geostatistics relations

نویسندگان [English]

  • Hemmatollah Pirdashti 1
  • Behrouz Mahmoudi 2
  • Mohammad Yaghubi 3
چکیده [English]

A field experiment was conducted to investigate the spatial distribution of weeds at the Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University in 2011. Field was divided into 42 grids (1.5×1.5 feet) then all samples were taken from grids intersection points before corn planting, after harvesting and ear emergence stage. Weed maps and semi variance analysis carried out using RW99 and Gs+ softwares. The results showed that the highest amount of weed population belongs to prostrate pigweed, nutsedge and redroot pigweed, respectively. There was a strong and moderate spatial correlation as spherical and exponential variograms model at all stages of sampling. The seed banks were patches with different sizes and densities. Seed bank patchy pattern at the beginning of season was in accordance with seed bank at the end of season. Knowing the seed bank density, we can forecast weed seedling density during crop growing season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutsedge
  • Distribution pattern
  • Spatial Distribution
  • Pigweed
  • seed bank