نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل - ایران

2 کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل - ایران

چکیده

در این مطالعه اثر کشت مخلوط افزایشی ارزن‌ دم‌روباهی و ماش و سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد دانه، کنترل علف‌های هرز و غلظت عناصر غذایی در ارزن آزموده شد. طرح آزمایشی کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه مقدار کود دامی (صفر، 15 و 30 تن در هکتار) به‌عنوان عامل اصلی و پنج نسبت‌ کاشت مختلف به‌عنوان عامل فرعی (کشت خالص ارزن و ماش، 100 درصد ارزن+15 درصد ماش، 100 درصد ارزن+30 درصد ماش و 100 درصد ارزن+45 درصد ماش) بود که در سه تکرار انجام شد. این آزمایش در سال 1389 در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد. سطوح مختلف کود دامی، نسبت‌های کاشت و اثر متقابل بین آن‌ها تأثیر معنی‌داری بر عملکرد دانه دو گیاه داشت. بالاترین عملکرد دانه در ماش از کشت خالص آن و در ارزن از تیمار 30 درصد ماش+100 درصد ارزن همراه با مصرف 30 تن در هکتار کود به‌دست آمد. بیشترین میزان جذب تشعشع فعال فتوسنتزی مربوط به تیمار 45 درصد ماش+100 درصد ارزن بود. نسبت‌های مختلف مخلوط نسبت به خالص دو گیاه در کنترل علف‌های هرز برتری داشتند. بالاترین میزان نیتروژن و پتاسیم دانة ارزن به‌ترتیب از تیمارهای 45 درصد ماش + 100 درصد ارزن و 15 درصد ماش + 100 درصد ارزن همراه با مصرف 30 تن کود دامی در هکتار کود به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of farm yard manure application on weed control and yield in millet- mungbean intercropping

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Asgharipour 1
  • Mosa Khatamipour 2

چکیده [English]

Filed experiment was conducted to study the effect of manure and various combinations of foxtail millet and mungbean intercropping on the grain yield, weed performance,and the nutrients concentration in millet. The experimental design was a split plot with three replications. Main plots were differentmanure rates (0, 15 and 30 t ha-1) and the subplots comprised five combinations of intercropping (sole millet and mungbean, combinations of 100% millet+15% millet, 100% millet+30% millet, 100% millet+45% millet).Manure, intercropping and interactions between them significantly influenced the grain yield of both crops. The highest grain yield in mungbean was observed in combination of 100%millet+30% mungbean along with application of 30 t manure ha-1. The combination of 100%millet+45%mungbean had the greatest absorption of radiation. Intercropping of millet and mungbean controlled weeds better than sole culture. Combinations of 100%millet+45%mungbean and 100%millet+15%mungbean along with application of 30 t manure ha-1 exhibited the greatest N and K in grains of millet, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • potassium
  • nutrients
  • Additive Series Intercropping
  • Radiation interception
  • nitrogen