نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان - ایران و کارشناس ارشد گروه زراعت مهندسان مشاور جامع ایران

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان - ایران

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ایران

4 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان - ایران

5 دکترای زراعت گروه زراعت مهندسان مشاور جامع ایران، تهران - ایران

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحلة جوانة زرد به‌عنوان یکی از مراحل مهم گلدهی بر عملکرد دانة کلزا با بهره‌گیری از شاخص تغذیة نیتروژن (نسبت غلظت نیتروژن در گیاه به حالت مطلوب آن)، آزمایشی به‌صورت آشیانه‌ای و در قالب طرح کاملا تصادفی در 15 مزرعه منتخب شهرستان گرگان که در سه سطح مدیریت خوب، متوسط و ضعیف طبقه‌بندی شده بودند، در سال زراعی 89 ـ 1388 انجام شد. در طول این مطالعه، با هدف کمی‌سازی مدیریت زراعی، پرسشنامه‌هایی نیز با کمک کشاورزان تکمیل شد. بر‌اساس نتایج به‌دست‌آمده، سطوح مدیریت مورد بررسی از نظر شاخص تغذیة نیتروژن دارای تفاوت معنی‌دار (P<0.01) بودند. در این آزمایش با وجود آنکه مقادیر شاخص تغذیة نیتروژن در مزارع با سطح مدیریت خوب بالاتر از دیگر سطوح مدیریت بود، اما در طول فصل رشد و در هر سه سطح مدیریت، میزان این شاخص کمتر از یک اندازه‌گیری شد، که نشان‌دهندة محدودیت در رشد و عملکرد گیاه به دلیل کمبود نیتروژن است. بین شاخص تغذیة نیتروژن در مرحلة جوانة زرد با عملکرد دانه نیز همبستگی مثبت و معنی‌دار (P<0.05) وجود داشت که اهمیت دسترسی به منابع نیتروژن در مرحلة جوانة زرد را تأیید می‌کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of nitrogen fertilizer management effects on yield in flowering stage of rapeseed in Gorgan region

نویسندگان [English]

  • Alireza Behdadian 1
  • Afshin Soltani 2
  • Ebrahim Zeinali 3
  • Hossein Ajam Norouzi 4
  • Hassan Masoumi 5

1 Department of Agriculture - Consulting Engineers of Jame Iran

2 Professor - Agricultural and Natural Resources University of Gorgan

3 Assistant - Agriculture and Natural Resources University of Gorgan

4 President Azad University of Gorgan

5 Department of Agriculture - Consulting Engineers of Jame Iran

چکیده [English]

To evaluate the effects of nitrogen management at yellow budding stage on seed yield with using nitrogen nutrition index (ratio of nitrogen concentration in the plant to optimum concentration), of rapeseed farms in Gorgan, an experiment was conducted as a nested model arranged in a complete randomized design (CRD) in 2010. Fifteen rapeseed fields were classified at three levels of management (optimum, middle, weak). During the experiment, questionnaires were completed by farmers for quantification of agricultural management. The results showed that levels of management are significantly difference from nitrogen nutrition index (NNI) (P<0.01). Although quantities of nitrogen nutrition index (NNI) were higher in optimum level of management than the middle and weak levels, but at all management levels during the growing season, the index was less than one. This indicates restriction in development and production due to nitrogen deficiency. Nitrogen nutrition index in yellow budding stage have, significant positive correlation (P<0.05) with seed yield, and confirmed importance of access to nitrogen sources in yellow budding stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Nitrogen
  • Fertilizer Management
  • Nitrogen Nutrition Index
  • rapeseed
  • Seed yield