بررسی واکنش لاین امیدبخش N8119 گندم به کاربرد کود زیستی فسفات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری - ایران

چکیده

به منظور بررسی واکنش لاین امید‌بخش N8119 گندم به کاربرد کود زیستی فسفات، آزمایشی در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری طی سال‌های زراعی 1387 الی 1389 اجرا شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول کود زیستی فسفات در دو سطح شامل عدم مصرف کود زیستی و مصرف 100 گرم در هکتارکود زیستی بود. فاکتور دوم کود فسفره در سه سطح شامل عدم مصرف کود فسفره، مصرف 60 کیلو‌گرم در هکتار و مصرف 90 کیلو‌گرم در هکتار انجام شد. نتایج نشان داد که کود زیستی تأثیر معنی‌داری بر عملکرد دانه، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، طول سنبله، وزن هزار دانه و ضریب برداشت داشت، اما تأثیر معنی‌داری بر ارتفاع گندم نشان نداد. در تیمارهایی که از کود بیولوژیک استفاده شد از نظر میزان عملکرد دانه اختلاف معنی‌داری بین دو تیمار60 کیلو‌گرم در هکتار کود فسفره (40/528 گرم در متر‌مربع) و 90 کیلو‌گرم در هکتار کود فسفره (95/532 گرم در متر‌مربع)، مشا هده نشد. بنابراین، به جای 90 کیلو‌گرم در هکتار کود فسفره که به‌طور عرف در مازندران در مزرعة گندم استفاده می‌شود می‌توان از 60 کیلو‌گرم در هکتار کود فسفره همراه با کود بیولوژیک (100گرم در هکتار) استفاده کرد که علاوه بر کاهش مصرف کود فسفره به میزان 30 کیلوگرم در هکتار، از آلودگی محیط زیست به‌خصوص خاک و آب نیز جلوگیری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of promising line N8119 of wheat to application of phosphate bio-fertilizer

نویسنده [English]

  • Irandokht Mansoori
چکیده [English]

In order to determine the effects of applied phosphate bio-fertilizer on yield and morphological traits of wheat, a research was conducted in Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University during 2008-2010. A ‌factorial experiment was performed based on randomized complete block design with four replications. The first factor consists of two levels of phosphate bio-fertilizer (0 and 100 g ha-1) and the second factor was three levels of phosphate fertilizer (0, 60 and 90 kg ha-1). Results showed that bio-fertilizer increased significantly grain yield, spike/m2, seed /spike, spike length, 1000 seeds weight and harvest index, however, had no significant effect on plant height. There was no significant difference between 60 and 90 kg ha-1 phosphate fertilizer treatments obtained with 100 g ha-1 bio-fertilizer (528.40 and 532.95 kg ha-1 respectively) in term of total grain yield. Therefore, application of 60 kg ha-1 phosphate fertilizer with bio-fertilizer instead of conventionally using phosphate fertilizer in Mazandaran (90 kg ha-1), not only save nearly 30 kg ha-1 phosphate fertilizer, but also prevent soil and water pollutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological fertilizer
  • harvest index
  • Phosphate fertilizer
  • 1000 seeds weight
  • Yield