مقایسه اثر روش‌های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیاز در شرایط روزکوتاه در میناب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فوق لیسانس باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 دکترای باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

3 کارشناس تولیدات گیاهی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب

چکیده

این آزمایش به‌صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب طی دو سال متوالی اجرا شد. کرت‌های اصلی به روش کشت شامل کرتی (با آبیاری غرقابی) و جوی‌پشته‌ای (با آبیاری نشتی) و کرت‌های فرعی به چهار رقم پیاز پریماورا، وایت ارلی گرانو، HT3544 و HT3560 اختصاص یافتند. خزانه‌گیری در مهرماه انجام شد و نشاها در آذرماه به زمین اصلی منتقل شدند. آبیاری براساس نتایج تحقیقات قبلی برای همة کرت‌ها یکسان اجرا شد. در پایان صفاتی نظیر عملکرد، درصد چندمرکزی، طول و قطر سوخ، شاخص شکل سوخ، متوسط وزن سوخ و تاریخ سوخ‌دهی و برداشت اندازه‌گیری شد. مجموع نتایج دو سال نشان داد که روش کشت اثر معنی‌داری بر عملکرد کل سوخ داشت به‌طوری که میزان عملکرد سوخ در روش کشت کرتی 28 درصد بیشتر از روش کشت جوی‌‌پشته‌ای بود و اختلاف معنی‌داری با هم داشتند. عملکرد رقم HT3560 بیشترین و رقم وایت ارلی گرانو 502 کمترین مقدار بود، ولی اختلاف معنی‌داری با هم نداشتند. همچنین، رقم وایت ارلی گرانو 502 در دو سال آزمایش 18 روز دیرتر از بقیه ارقام قابلیت برداشت پیدا کرد و بیشتر از بقیه ارقام درصد چندقلویی داشت. به‌طور کلی دو رقم جدید HT3544 و HT3560 بهتر از دو رقم غالب مورد کشت در منطقه در طول دو سال آزمایش بودند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the Effect of Various Planting Methods on Yield and Yield Component of Onion Cultivars in Short-day Conditions in Minab

نویسندگان [English]

  • Hamed Hassanzadeh Khankahdani 1
  • Abdolhossein Aboutalebi Jahromi 2
  • Ebrahim Zakerifard Mollahassani 3
چکیده [English]

This experiment was performed based on split plot in RCBD with three replications in Minab Agricultural Research Station during two successive years. Main plots were allocated to planting method (basin and furrow) and sub plot to four Onion cultivars (‘Primavera’, ‘White Early Grano 502’, ‘HT3544’ and ‘HT3560’). Nursering was done in October and the transplants were transferred to main land in December. All plots were irrigated based on finding of previous studies. Finally was recorded the characters such as bulb yield, multi-center percent, length and diameter of bulb, bulb shape index, bulb weight and time of bulb producing and harvesting. Results showed that planting method had significant influence on bulb yield. Bulb yield of basin method was 28% more than furrow method and had significant difference together. The greatest bulb yield was observed in ‘HT3560’ cultivar and the least in ‘WEG502’ cultivar without any significant difference. ‘WEG502’ cultivar also was harvested 18 days later than other cultivars in two years and it had multi-center percent more than other cultivars. Generally two new cultivars (‘HT3544’ and ‘HT3560’) were better than dominant cultivated cultivars (‘Primavera’ and ‘WEG502’) in two years of experiment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yield comparison
  • Minab
  • Short-day Onion
  • Irrigation Method
  • South of Iran