نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 دانشجوی دکترای زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

4 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کرج

5 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر باکتری  Bacillus cogulansبر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه‌ای، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران، در سال زراعی 89-1388، اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی در این تحقیق شامل نوع منبع تأمین‌کننده فسفر و رقم بودند. عامل نوع منبع تأمین‌کنندة فسفر در 6 سطح شامل دارای سوپر فسفات تریپل و بدون تلقیح بذر، بدون کود و بدون تلقیح بذر، تلقیح بذر+100 درصد کود شیمیایی فسفر، تلقیح بذر+75 درصد کود شیمیایی فسفر، تلقیح بذر+50 درصد کود شیمیایی فسفر، تلقیح بذر و بدون کود شیمیایی فسفره و عامل رقم در دو سطح (سینگل کراس 704 و 647) اعمال شدند. تیمار 75 درصد کود و تلقیح بذر در اکثر صفات مورد بررسی دارای بالاترین میزان بود. از نظر کیفیت علوفه نیز تیمار 75 درصد کود و تلقیح بذر بیشترین قابلیت هضم علوفه خشک، پروتئین خام و کربوهیدرات محلول در آب را به خود اختصاص داد. بیشترین فیبر خام و خاکستر نیز در تیمار بدون کود و بدون تلقیح بذر مشاهده شد. همچنین، بالاترین درصد بازدة نسبی زراعی و بازدة زراعی کوددر تیمار 75 درصد کود شیمیایی و تلقیح بذر و کمترین آن در تیمار بدون کود و بدون تلقیح بود.یافته‌های این تحقیق نشان داد که ریزسازواره‌ها فعالیت چشمگیری دارند و نسبت به تیمار شاهد و کود شیمیایی تلاش بیشتری برای جذب رطوبت و عناصر غذایی از خود نشان داده‌اند تا از این طریق بتوانند سبب افزایش عملکرد گیاه شوند. این ریزسازواره‌ها در تلفیق با کود شیمیایی می‌توانند به افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه منجر شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of integrated management of phosphorus fertilizer on quantitative and qualitative yield of two forage corn cultivars in Varamin

نویسندگان [English]

  • Seyed MohammadReza Ehteshami 1
  • Iman Janzamin 2
  • Mahdi Ramezani 3
  • Kazem Khavazi 4
  • Behnam Zand 5

چکیده [English]

In order to investigate the role of Bacillus cogulans on yield of two forage corn cultivars, an experiment carried out at Agricultural Research Center of Tehran Province during 2009-2010. The experiment design consisted of three randomized complete blocks in a factorial arrangement. Investigated treatments consisted of the kind of phosphorus and cultivar. The phosphorus factor included of the application of triple super phosphate fertilizer and without seed inoculation, without fertilizer and without seed inoculation (control), seed inoculation and 100% P recommended, seed inoculation and 75% P recommended, seed inoculation and 50% P recommended, seed inoculation without fertilizer and cultivar factor included of S. C. 704 and 647. The application of 75% fertilizer and seed inoculation had the highest amount in the most of investigated characteristics. As regards forage quality, seed inoculation with %75 fertilizer showed the highest dry matter digestibility, crude protein and Water Soluble Carbohydrates, too. The present finding showed that phosphate-solubilizing microorganisms can improve crop yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agronomic relative efficiency
  • Fertilizer agronomic efficiency
  • quality
  • phosphorus
  • Phosphate-solubilizing bacteria