نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی

2 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان

چکیده

این مطالعه به مدت دو سال ( 1385 1386 ) در ایستگاه تحق یقات کشاورز ی کبوتر آباد اصفها ن برای بررس ی تأ ثیر سطوح مختلف آبیاری و تراکم ، بر عملکرد و اجز ای عملکرد دو رقم پنبه انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک ها ی میلی متر تبخیر تجمعی از تشت ک (I2) و 180 (I1) کامل تصاد فی با چهار تکرار اجرا شد. کرت های اصل ی را دو سطح آ بیاری 135 از مرحل ة گل دهی تا پا یان دور ة رشد تشک یل دادند و ترکیب تیماری دو رقم پنبه مهر و اولتان با فاصله روی ردیف 15،12 و A کلاس 18 سانتی متر (به تر تیب تراکم های 95،120 و 80 هزار بوته در هکتار) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد . نتایج نشان داد هر دو به تر تیب با عمل کردهای 2805 و 2745 ک یلوگرم وش در هکتار I رقم مهر و اولتان در تراکم 95 هزار بوته در هکتار در تیمار آ بیاری 1 و تراکم 95 هزار بوته در هکتار، رقم اولتان با تو لید I بالاترین مقدار عملکرد را نسبت به سا یر تیمارها تو لید کردند . در دور آ بیاری 2 2119 ک یلوگرم وش نسبت به سا یر تیمارها کمتر ین مقدار عملکرد را داشت . در هر دو رقم آزما یشی در تراکم 95 هزار بوته در هکتار، بین دو تیمار سطح آ بیاری تفاوت معنی داری از نظر وزن خشک برگ مشاهده نشد . نتایج پژوهش نشان داد آبیاری پس از مرحله و تراکم 95 هزار بوته در هکتار بر ای هر دو رقم A گل دهی تا پا یان دورة رشد بر حسب 135 میلی متر تبخیر از تشتک کلاس مطالعه شده پیشنهاد شدنی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation and plant density on yield of two varieties of cotton in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Majid Jafaraghaei 1
  • Amir hooshang Jalali 2

چکیده [English]

To investigate the effect of water treatment and plant density on yield and yield components of two cotton cultivar, a two-year experiment (2006-2007) was carried out in Esfahan Agricultural Research Center. The use of a split plot factorial based on complete block with four replications for study. Two irrigation levels 135 (I1) and 180 (I2) mm of cumulative pan evaporation Class A, from flowering stage to the end of growth were assigned as main plots and treatment combination of two varieties of Mehr and Oltan of cotton and plant spacing 12, 15 and 18 cm (respectively, 120.95 and 80 thousand plants ha-1) were assigned made up as subplots. The results showed that both cultivars Mehr and Oltan in the density of 95 thousand plants per hectare in I1 irrigation treatments, respectively, with 2805 and 2745 kg ha-1 of yields produced the highest levels of yield compared to other treatments. In the I2 irrigation treatment and 95 thousand plants ha-1 density, Oltan cultivars producing 2119 kg ha-1, and had lowest yield compared to other treatments. In both cultivars in 95 thousand plants ha-1, between the two treatments of irrigation levels, no significant differences in terms of leaf dry weight. The results showed that irrigation after flowering phase until the end of growth, based on 135 mm evaporation basin A and the density of 95 thousand plants ha-1 can be proposed, for both cultivars studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant spacing
  • stem
  • Photosynthesis
  • Leaf
  • Boll