نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

2 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خرم آباد

3 عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

4 عضو هیأت علمی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

5 دکترای اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

چکیده

به منظور بررسی روش های مختلف کاربرد کود اوره و رطوبت دانه در زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکی دانة ذرت ، آزمایشی به صورت کرت های نواری خرد شده در قالب طرح پایة بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در ایستگاه تحقیقاتی خرم آباد ، در سال 1389 ، اجرا شد. عامل افق ی روش کودده ی شامل محلول پاشی اوره و روش خاک مصرف اوره و عوامل عمود ی به صورت کرت های به عنوان شاهد و زمان برداشت ، SC و هیبرید 704 Jeta 600 ،Konsur 580 ،NS خرد شده، شامل فاکتور هیبرید، 3 هیبرید خارجی 640 رطوبت دانه در 30،20 و 40 درصد، بود. نتایج تجزیة واریانس نشان داد که بین تیمارهای رطوبت دانه در زمان برداشت به لحاظ صفات طول، چگالی توده، چگالی حقیقی و سطح ویژة دانه اختلاف معنی داری وجود دارد. رطوبت 20 درصد دانه نسبت به سایر تیمارهای رطوبت دانه در زمان برداشت برتری داشت. همچنین، اثر روش کوددهی بر عرض دانه و وزن هزار دانه معنی دار شد . نتایج 257 گرم) به روش خاک مصرف اوره اختصاص یافت . / 7 میلی متر) و وزن هزار دانه ( 38 / نشان داد که بیشترین میزان عرض دانه ( 81 در مقایسه با سایر هیبریدها به عنوان بهترین هیبرید از لحاظ خصوصیات فیزیکی توصیه می شود ، زیر ا بیشترین میزان Jeta هیبرید 266 گرم) را داراست که نشان دهند ة / 54 درصد) و وزن هزار دانه ( 57 / 1 گرم بر سانتی متر مکعب)، تخلخل ( 23 / چگالی حقیقی ( 71 کیفیت بالاتر این هیبرید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of different methods of urea application and harvesting time on the physical properties of maize hybrids

نویسندگان [English]

 • Sajad Kordi 1
 • Mohammad Eskandari 2
 • Ali Fadavi 3
 • Mehrshad Barary 3
 • Masoud Rafiee 4
 • Ali Ashraf Mehrabi 5

چکیده [English]

A field experiment was conducted to study the physical properties of maize grain in response to different urea fertilization methods (urea foliar spraying and soil application), three harvest times (grain moisture content of 20, 30 and 40 pecent) in four maize hybrids (three foreign hybrids e.g. NS640, Jeta600 , Konsur580 and one common hybrid, SC704 as control) at Khorram Abad Agricultural Research Station in 2010. The experimental design was a strip split plot based on a complete block design with four replications. The fertilization method was considered as horizontal factor and the vertical factors were hybrid and grain moisture content (harvest time) in a split plot arrangement. Analysis of variance showed that there were significant differences among grain moiusture at harvest time treatments in terms of length, bulk density, real density and specific grain area. The 20% grain moiusture at harvest time was the best based on the physical properties. Also the effect of fertilization methods was significant for grain width and 1000-grain weight. Results showed that the highest grain width (7.81mm) and thousand kernel weight (257.38g) was achieved at urea soil application.. According to the results, Jeta Hybrid showed better physical properties compared to the other hybrids. Because, this hybrid had the highest real density (1.71 g/cm3), porosity (54.23%) and thousand kernel weight (266.57g), indicating higher grain quality.

Key words: corn, fertilizer application, hybrid, porosity, real density.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: corn
 • real density
 • hybrid
 • fertilizer application
 • Porosity