ارزیابی مزرعه‌ای کاربرد کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر عملکرد ذرت علوفه‌ای و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک

محسن سیلسپور

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 484-471

https://doi.org/10.22059/jci.2021.299430.2366

چکیده
  به‌منظور بررسی اثرات کمپوست و نیتروژن بر ویژگی‌های کمی ذرت علوفه‌ای و پروتئین دانه و برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک، پژوهشی با 9 تیمار در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی به‌صورت فاکتوریل در مزرعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سال 1393 انجام شد. تیمارها شامل سه سطح مصرف کمپوست پسماند (صفر، 10 ...  بیشتر

اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک

ال ناز ابراهیمیان؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا بهشتی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 893-905

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56661

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر سیستم­های مختلف خاک‌ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص­های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد، در سال زراعی 93-1392 به صورت اسپلیت بلوک بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. نوع مدیریت خاک­ورزی در 4 سطح (دیسک، گاوآهن برگردان­دار + دیسک، گاوآهن پنجه غازی ...  بیشتر