اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک

ال ناز ابراهیمیان؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا بهشتی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 893-905

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56661

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر سیستم­های مختلف خاک‌ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص­های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد، در سال زراعی 93-1392 به صورت اسپلیت بلوک بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. نوع مدیریت خاک­ورزی در 4 سطح (دیسک، گاوآهن برگردان­دار + دیسک، گاوآهن پنجه غازی ...  بیشتر