تأثیر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش

محمود رضا تدین؛ سعید نوروزی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 169-182

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54796

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش، آزمایشی در یک مزرعۀ تحقیقاتی واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1392 صورت گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش، چهار غلظت (صفر، 50، 100 و 200 میلی‌گرم بر لیتر) از نانوذرات ...  بیشتر

اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک

جلال جلیلیان؛ عظیمه خاده؛ علیرضا پیرزاد

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 725-732

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53272

چکیده
  این تحقیق به‌صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 در دانشگاه ارومیه اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از سطوح کودی (ارگانیکd، شیمیایی، تلفیقی و شاهد) و محلول‏پاشی (آهن، روی، بدون محلول‏پاشی و آب‏پاشی). بیشترین ارتفاع بوته، طول نیام، تعداد نیام، تعداد دانه در نیام و عملکرد دانه در نظام‌های کودی ارگانیکی، ...  بیشتر