تأثیر هیومیک‌اسید و تنش شوری بر برخی شاخص های جوانه زنی و مرفوفیزیولوژیکی گل‌راعی ایرانی در شرایط کشت بافت

مهرداد رسولی؛ علیرضا نوروزی شرف

دوره 24، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 1293-1310

https://doi.org/10.22059/jci.2022.328340.2593

چکیده
  کاربرد ترکیب­هایی که بتواند تحمل گیاهان را به تنش­های محیطی از جمله شوری افزایش دهد دارای اهمیت است. برای ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از هیومیک‌اسید آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار روی گیاه دارویی گل‌راعی بومی ایران توده همدان (Hypericum perforatum L.) در آزمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه ...  بیشتر