بررسی کارایی مصرف نور و نیتروژن حاصل از تثبیت بیولوژیکی در کشت مخلوط سویا و کنجد

رحمت عباسی؛ میثم نامداری

دوره 24، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 1019-1033

https://doi.org/10.22059/jci.2022.324885.2560

چکیده
  به­منظور مطالعه رقابت گیاه سویا و کنجد در نسبت­های مختلف کشت مخلوط به­روش جایگزینی، آزمایشی به­صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال زراعی 98-1397 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل نسبت­های کاشت 0:100، 25:75، 50:50، 75:25 و 100:0 (به­ترتیب کنجد- سویا) بودند. نتایج نشان ...  بیشتر