تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر عملکرد دانه و برخی شاخص‌ های فیزیولوژیکی گندم در سطوح مختلف آبیاری

علیرضا محسنی؛ رئوف سید شریفی؛ سعید خماری

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 67-83

https://doi.org/10.22059/jci.2021.308522.2439

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر عملکرد و برخی صفات گندم در سطوح مختلف آبیاری، آزمایشی به­صورت فاکتوریل بر پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال­ زراعی 98-1397 اجرا شد. فاکتورهای موردبررسی شامل آبیاری (آبیاری کامل به‌عنوان شاهد، قطع آبیاری در50 درصد مراحل خوشه­دهی ...  بیشتر