بررسی تأثیر سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک بر کیفیت و کمیت علوفه تاج‌خروس (رقم Cim) تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری

عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ سعید حیدرزاده؛ امیر رحیمی

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 646-633

https://doi.org/10.22059/jci.2021.303706.2404

چکیده
  گیاه علوفه‌ای تاج‌خروس به‌علت ویژگی‌های تغذیه‌ای و قابلیت سازگاری به شرایط کم‌آبی، می‌تواند گزینه مناسبی برای مقابله با کمبود آب و افزایش بهره‌وری آن در سامانه‌های مختلف مصرف کود باشد. این آزمایش طی دوسال در قالب بلوک کامل تصادفی به‌صورت فاکتوریل در سه تکرار، شامل سطوح مختلف آبیاری در سه سطح (آبیاری بعد از تخلیه 40، 60 و 75 درصد ...  بیشتر