نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

2 دانش آموخته دکتری تخصصی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه ارومیه

چکیده

تاج خروس یکی از گیاهان علوفه‌ای مقاوم به تنش‌های محیطی است. این آزمایش طی دوسال در قالب بلوک کامل تصادفی به صورت فاکتوریل در سه تکرار، شامل سطوح مختلف آبیـاری در 3 سـطح (آبیـاری بعـد از تخلیه 40 ،60 و 75 درصد آب قابل استفاده) به عنوان عامل اول و سیستم‌های مختلف کودی شامل کود زیستی (کود گاوی و کود فسفات بارور-2 )، شیمیایی (کود فسفر و نیتروژن)، تلفیقی (کود گاوی، فسفات بارور-2، فسفر و نیتروژن) و شاهد (بدون کود) به عنوان عامل دوم بود. نتایج نشان داد که پارامترهای پروتئین خام، قابلیت هضم ماده خشک، کربوهیدرات‌های محلول در آب، مواد مغذی قابل هضم، ارزش نسبی تغذیه‌ای و انرژی ویژه شیردهی، در اثر کاربرد سیستم‌های مختلف کودی در هر یک از سطوح آبیاری در مقایسه با تیمار شاهد بهبود یافت. عملکرد بیوماس و عملکرد پروتئین علوفه به ترتیب 89/38 و 37/54 درصد در شرایط آبیاری مطلوب، 60/30 و 23/41 درصد در شرایط تنش متوسط و 20/22 و 92/34 درصد در شرایط تنش شدید (به ترتیب آبیـاری بعـد از تخلیه 40، 60 و 75 درصد ظرفیت زراعی) در سیستم کودی تلفیقی نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد. با توجه به نتــایج کاربرد کودهای زیستی به تنهایی و یا در ترکیب بـا کود شیمیایی در بهبـود صفات کمی و کیفی علوفه تاج خروس در شرایط آبیـاری بعـد از تخلیه 40 و60 درصد آب قابل استفاده تـاثیر مثبتـی در عملکرد گیاه شد. پس استفاده بهینه از نهاده‌های زیستی در راستای کشاورزی پایدار و کاهش آلودگی ناشی از مصرف کود شیمیایی پیشنهاد می‌شود‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of chemical and organic fertilizer system on the quality and quantity of Amaranthus (cv. Cim) forage under the influence of different irrigation levels

نویسندگان [English]

  • Abdollah Hasanzadeh Gorttapeh 1
  • Saeid Heydarzadeh 2
  • Amir Rahimi 3

1 Horticulture Crop Science Research Department, West Azerbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, (AREEO(, Urmia, Iran

2 PhD Graduate of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.

3 Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

Amaranthus is one of the forage plants resistant to environmental stresses. This experiment conducted 2 years in form of a complete random block design based on factorial a with three replications, 3 levels of irrigation (irrigation after depleting 40, 60 and 75% of available water) as the first factor and organic (cow manure and phosphate-2), chemical (phosphorus and nitrogen), integrated and control (no fertilizer) fertilizer systems including was the second factor. The results of this study showed that crude protein, digestibility of dry matter, water-soluble carbohydrates, digestible nutrients, relative nutritional value and specific energy of lactation, due to the application of different fertilizer systems in each irrigation level were improved compared to of non-consumption of fertilizer. The performance of biomass and forage protein were increased by 38.89 and 54.37%, 30.60 and 41.23% and 22.20 and 34.92% in optimal, moderate and severe stress conditions respectively in integrated fertilizer system than the control treatment. The results of this study showed the use of organic fertilizers alone or combined with chemical fertilizers improved quantitative and qualitative traits of amaranthus forage irrigation after depleting 40 and 60% of available water. So, optimal use of biological inputs for sustainable agriculture and reduction of pollution caused by the use of chemical fertilizers is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • forage"
  • integrated fertilizer"
  • irrigation shortage"
  • sustainable agriculture"
  • , "
  • yield"