جداسازی و شناسایی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار هم‌زیست زعفران و بررسی اثر آن‌ها بر عملکرد گل و جذب عناصر غذایی در شرایط قطع آبیاری و بسترهای مختلف کشت

مریم حبیبی؛ فائزه زعفریان؛ فرهاد رجالی؛ نادعلی باقری

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 591-579

https://doi.org/10.22059/jci.2021.302406.2393

چکیده
  به­منظور بررسی اثر دو جدایه قارچ­ میکوریز موجود در ریزوسفر زعفران بر عملکرد گل زعفران و جذب عناصر غذایی، مطالعه‌ای به­صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در طی سال­های 99-1396 در مؤسسه تحقیقات خاک و آب واقع در شهرستان کرج اجرا شد. تیمارها شامل رژیم آبیاری به­عنوان عامل اصلی در سه سطح (آبیاری کامل، قطع آبیاری ...  بیشتر