مدل‌سازی تأثیر کشت نشایی بر عملکرد و مصرف آب پنبه در شرایط گرگان

فاطمه سلمانی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ حسین شاهکو محلی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22059/jci.2020.290758.2283

چکیده
  کشت نشایی به‌عنوان روشی برای افزایش عملکرد و کاهش نیاز آبیاری مطرح است. به‌منظور شبیه‌سازی کشت نشایی ابتدا پارامترهای مربوط به رشد گیاهچه پنبه در یک آزمایش گلخانه­ای به‎صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1397 اندازه‌گیری شدند. سپس این پارامترها در مدل SSM-iCrop2 استفاده شده ...  بیشتر