اثر ترکیبی پتاسیم و آهن بر عملکرد، کیفیت‌ میوه، کشمش و تحمل به‌ سرما در انگور

سید مهدی میرباقری؛ روح الله کریمی؛ موسی رسولی

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 737-754

https://doi.org/10.22059/jci.2018.251761.1933

چکیده
  به منظور بررسی اثر کاربرد برگی سولفات ‌پتاسیم (غلظت‌های صفر، یک ‌و ‌نیم‌ و سه‌ درصد) و کلات‌آهن (غلظت‌های صفر، نیم و یک ‌درصد) بر تشکیل‌ میوه، عملکرد، کیفیت میوه، غلظت عناصر برگ، عملکرد کشمش و تحمل به سرمای پاییزه و زمستانه انگور بیدانه ‌سفید آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در یک باغ تجاری در روستای ...  بیشتر