بررسی برخی از شاخص‌های رشد و عملکرد دانه گندم در پاسخ به کاربرد کود اوره و دود - آب

بابک غلامی؛ فریده نوروزی شهری؛ فرزاد مندنی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محسن سعیدی

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 609-626

https://doi.org/10.22059/jci.2018.250390.1929

چکیده
  به منظور بررسی اثر کاربرد کود اوره و محلول‌پاشی برگی دود - آب بر برخی از شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال زراعی 1395-1394، در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف کاربرد کود ...  بیشتر