کاهش اثرات تنش کمبود آب در ارقام گلرنگ با استفاده از پرایمینگ بذر

شهرام طاهری؛ احمد غلامی؛ حمید عباس دخت؛ حسن مکاریان

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 487-502

https://doi.org/10.22059/jci.2018.244528.1858

چکیده
  ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ارزیابی استفاده از پرایمینگ بذر جهت کاهش اثرات تنش کمبود آب در ارقام گلرنگ، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود اجرا گردید. کرت اصلی شامل آبیاری در سه سطح بر اساس میزان تبخیر از تشتک تبخیرکلاس A شامل: عدم تنش کم‌آبی (60 میلی‌متر تبخیر)، ...  بیشتر