آثار تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب برنج به روش کشت مستقیم در بستر خشک

محمدتقی فیض بخش؛ ابوالفضل فرجی

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 437-447

https://doi.org/10.22059/jci.2021.319801.2523

چکیده
  افزایش عملکرد در برنج مستلزم شناخت روش­های مدیریتی مناسب از جمله تاریخ کاشت و معرفی ارقام جدید است. این آزمایش در سال زراعی 1399 بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله) انجام شد. این پژوهش به­صورت دو آزمایش مجزا در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در دو تاریخ کاشت به­موقع (30 اردیبهشت‌ماه) ...  بیشتر