ارزیابی جوانه‏ زنی برخی از ژنوتیپ‏های کلزا در واکنش به پتانسیل آب با استفاده از مدل هیدروتایم

رقیه عادلی؛ الیاس سلطانی؛ غلامعباس اکبری؛ حسین رامشینی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 921-932

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60473

چکیده
  شناسایی ارقام متحمل به خشکی از نظر تولید محصول در مناطق خشک و نیمه‌خشک اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، این آزمایش در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی به‌صورت فاکتوریل با 20 ژنوتیپ کلزا و 5 سطح پتانسیل آب 0، 15/0-، 3/0-، 5/0- و 8/0- مگاپاسکال در 4 تکـرار درآزمایشگاه تکنولوژی بذر پردیس ابوریحان در سال1394-1395 اجرا شد. جوانه‏زنی بذر ژنوتیپ‏های مختلف ...  بیشتر