ارزیابی قابلیت زینتی برخی گونه‌های جنس Allium بومی ایران در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد

زینب فتحی منش؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ صادق موسوی فرد؛ غلامحسن ویسکرمی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 687-700

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60482

چکیده
  به‌منظور بررسی سازگاری و ارزیابی قابلیت زینتی برخی گونه‌های آلیوم (Allium spp) بومی ایران در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد پژوهشی در مزرعة دانشکدة کشاورزی دانشگاه لرستان طی 94-1393 انجام گرفت. آزمایش بر اساس طرحی کاملاً تصادفی با 21 تیمار (گونه-مکان) در سه تکرار انجام شد. طی رشد، سازگاری و ویژگی‌های فنولوژیکی و مورفولوژیکی اندازه‌گیری و ثبت ...  بیشتر