اثر گرده‌افشانی تکمیلی بر تشکیل و کیفیت میوه کیوی رقم ʼهایواردʽ

سمانه جهان پناه؛ محمود قاسم نژاد؛ یونس ابراهیمی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 785-797

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60407

چکیده
  گرده‏افشانی ناقص گل‌های کیوی ممکن است مهم‌ترین دلیل پایین‌بودن کیفیت و بازارپسندی آن باشد. در این پژوهش، تأثیر گرده‏افشانی تکمیلی با سوسپانسیون گرده و دانة گردة خشک بر ویژگی‏هایی مانند اندازة میوه، وزن میوه، تعداد بذر، درصد مادة خشک، سفتی بافت، مواد جامد محلول، ویتامین ث، مقدار عناصر معدنی میوة کیوی رقم ʼهایواردʽ ارزیابی ...  بیشتر