بررسی پاسخ خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه همیشه‌بهار به پیش‌تیمار بذری و محلول‌پاشی 24-اپی‌براسینولید

زهرا ساردویی کرا؛ وحید رضا صفاری؛ ایرج توسلیان

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 557-567

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56637

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر پیش‏تیمار‏‏ بذری و محلول‏پاشی 24-اپی براسینولید بر برخی ویژگی‏های مورفولوژیک، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه همیشه ‏بهار آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً ‏تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان، در سال 1393 انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل پیش‏تیمار‏ بذری و محلول‏پاشی ...  بیشتر