ارزیابی کمی و کیفی اسانس برخی ارقام اصلاح‌ شده بابونه، بادرشبی و رازیانه در شرایط اقلیمی شهرکرد

کرامت الله سعیدی؛ فروه السادات سیدی؛ محمود کیانی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 1101-1109

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55154

چکیده
  به‌منظور ارزیابی کمیت و کیفیت اسانس گیاهان دارویی بابونه رقم ’بودگلد‘، بادرشبی رقم ’‘SZK1 و رازیانه رقم ’شورک شاری‘ در شرایط اقلیمی شهرکرد، آزمایشی در در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در اوایل فروردین 1393 انجام گرفت. نمونه‌های گل بابونه و پیکر رویشی بادرشبی در مرحلۀ گلدهی کامل و میوه‌های رازیانه در مرحلۀ واکسی و رسیدن ...  بیشتر