تأثیر اسید سالیسیلیک بر سطوح پرولین، قندهای محلول و نشت یونی دو رقم زردآلو تحت تنش سرما

حسین افشاری؛ راحله زاهدی؛ طاهره پروانه؛ مسعود زاده باقری

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 127-138

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51947

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر غلظت­های مختلف اسید سالیسیلیک تحت تنش سرمایی در دو رقم زردآلوی شاهرود 41 و جعفری ، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان شاهرود به اجرا درآمد. این آزمایش دارای چهار فاکتور، شامل رقم در دو سطح، محلول­پاشی با اسید سالیسیلیک در سه سطح ...  بیشتر