واکنش رشد و عملکرد گیاه سیب‌زمینی به سطوح مختلف نیتروژن

علی کیهانی؛ علی صانعی نژاد

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 583-593

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54456

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر مقادیر کود نیتروژن بر صفات گیاهی دو رقم سیب‌زﻣﻴﻨﻲ در شرایط یکسان کود مرغی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در شهرستان اندیمشک (شمال استان خوزستان) در سال زراعی 93-1392 انجام گرفت. فاکتور اول ﺷﺎﻣﻞ چهار سطح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد نیتروژن (صفر، 70، 140 و 210) کیلوگرم­ در هکتار و فاکتور ...  بیشتر