مدل‌سازی و بهینه‌کردن مقاومت روزنه‌ای زیتون در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

مهدی رضایی؛ عباس روحانی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.22059/jci.2013.51366

چکیده
  مقاومت روزنه‌ای نقش مهمی در تبادلات آبی گیاه و میزان فتوسنتز در شرایط تنش دارد و یکی از پارامتر‌های کلیدی در بسیاری از مدل‌های اکولوژیکی و بیولوژیکی است. در این پژوهش، مقادیر بهینة پارامترهای مؤثر بر مقاومت روزنه‌ای زیتون بر‌اساس دست‌یابی به حداکثر مقاومت روزنه‌ای تعیین شد. سطوح شوری (0، 25، 50 و 100 میلی‌مول در لیتر کلرید سدیم)، ...  بیشتر