تأثیر زمان برداشت بر برخی فلاونوئیدها در بافت‌های مختلف میوۀ بالغ ارقام تجاری پرتقال

خدایار همتی؛ ماجده ملکیان؛ عظیم قاسم نژاد؛ نسترن همتی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 841-854

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55135

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر زمان برداشت بر مقدار برخی فلاونوئیدها در بافت‌های مختلف میوۀ ارقام ﭘرتقال، آزمایشی به‌صورت طرح اسپلیت پلات (کرت‌های خردشده) در زمان بر پایۀ کاملاً تصادفی در سه تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 88-1387 انجام گرفت. در این طرح، فاکتور اصلی شامل بافت‌های مختلف میوه (برون‌بر، میان‌بر و درون‌بر) ...  بیشتر