اثر کاربرد علف‌کش هالوکسی فوپ - آر - متیل استر و مویان بر کنترل علف‌های هرز باریک‌برگ و عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ

طیبه زارعی؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ حسین غدیری

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 945-956

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53588

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کاربرد دوزهای علف‌کش هالوکسی فوپ-آر-متیل استر در مراحل مختلف رشد علف‌های ­هرز برگ‌باریک در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)، آزمایش مزرعه‌ای در سال زراعی 1390-91 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه شیراز به‌صورت کرت‌های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل دوز علف‌کش هالوکسی ...  بیشتر