بررسی فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تجمع یون‌های فلزی در کلزای تلقیح‌شده با باکتری P. fluorescens FY32 تحت تنش شوری

مرتضی بازیار؛ علی بنده حق؛ داود فرج زاده

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 897-910

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53584

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی اثر تلقیح بذر کلزا با باکتری  P. fluorescens FY32بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تجمع یون­های فلزی در شرایط تنش شوری در پاییز سال 1391 در گلخانۀ تحقیقاتی گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز انجام گرفت. آزمایش به‌صورت کرت‌های دوبار خردشده با سه فاکتور (تنش شوری، تلقیح با باکتری ...  بیشتر