بررسی کاربرد کود شیمیایی فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی

شهلا شفیعی ادیب؛ مجید امینی دهقی؛ فاطمه شهبازی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 203-213

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60389

چکیده
  به منظور بررسی اثر کود ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی فسفر بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی، آزمایشی در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد در دو سال زراعی 1388 الی 1390 واقع در استان تهران به اجرا در‌آمد. آزمایش به صورت فاکتوریل شامل سطوح ورمی‌کمپوست (صفر، 5 و 10 تن در هکتار) و کود شیمیایی فسفر (صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات ...  بیشتر