تأثیر محلول پاشی سولفات منیزیم و سولفات‌منگنز بر عملکرد و برخی صفات کمی سیب‏زمینی رقم آگریا

مرتضی برمکی؛ دامون رجب زاده؛ خدیجه آقائی فرد

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، ، صفحه 651-667

https://doi.org/10.22059/jci.2023.324438.2558

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به­ منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف سولفات ­منیزیم و سولفات ­منگنز بر عملکرد و برخی صفات کمی سیب­زمینی رقم آگریا انجام شد. روش پژوهش: آزمایش به­ صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 98-1397 در شهرستان نیر اجرا شد. فاکتور اول شامل محلول ­پاشی سولفات ‏منگنز در دو سطح شاهد و پنج ...  بیشتر

مطالعه پاسخ‌های عملکردی، مورفو-فیزیولوژیکی و کیفی ریز غده‌های سوپرالیت سیب‌زمینی به پوشش‌های مختلف بذر

سودا قاسمی گرمی؛ مرتضی برمکی؛ سلیم فرزانه؛ ماندانا امیری

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 937-923

https://doi.org/10.22059/jci.2021.307418.2428

چکیده
  پژوهش حاضر به­منظور مطالعه پاسخ­های مورفو- فیزیولوژیکی ریزغده‌های سوپرالیت سیب‌زمینی (آگریا) به تیمارهای مختلف پوشش‌دارکردن، به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 98-1397 انجام شد. فاکتورهای آزمایشی در چهار سطح شامل پرکننده ریزغده (زئولیت و کوکوپیت)، سوپرفسفات ...  بیشتر