بررسی اثر TDZ و BAP بر میزان باززایی مستقیم ریزنمونه گره گل مکزیکی

بهمن حسینی؛ لیلا محرمی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 459-473

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53055

چکیده
  در این تحقیق، برای اولین بار سیستم موفق و مؤثر باززایی درون‌شیشه‌ای گل مکزیکی گزارش شد. در آزمایش اول، غلظت‌های مختلف هورمون BAP وTDZ  در چهار سطح (صفر، 2/2، 4/4 و 8/8 میکرومولار) به‌تنهایی یا در ترکیب با IAA در سه سطح (صفر، 1 و 2/2 میکرومولار) و در سه تکرار بر باززایی شاخساره از ریزنمونۀ گره گیاه گل مکزیکی در شرایط کشت درون‌شیشه‌ای بررسی شد. ...  بیشتر