تأثیر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‏اکسیدان و محتوای عناصر غذایی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش شوری

امید صادقی پور

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 653-669

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60470

چکیده
  به‌منظور بررسی نقش متیل جاسمونات در تحمل به تنش شوری در لوبیاچشم‌بلبلی آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرحی کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در شهرستان ری انجام شد. تیمارها شامل سه سطح خیساندن بذرها در محلول متیل جاسمونات (صفر، 25 و 50 میکرو مولار) به‌مدت 20 ساعت و سه سطح شوری آب آبیاری (صفر، 50 و 100 میلی‌مولار کلرید سدیم) بود. ...  بیشتر