بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف توت‌روباه در رژیم‌های مختلف آبیاری

علی تدین؛ هاجر نادعلی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 79-94

https://doi.org/10.22059/jci.2013.51368

چکیده
  به منظور بررسی اثرات رژیم‌های مختلف آبیاری بر صفات فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف توت‌روباه، آزمایشی مزرعه‌ای به‌صورت پلات‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار، در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی چهارمحال و بختیاری، در سال 1389، اجرا شد. در این طرح عامل اصلی شامل رژیم آبیاری در 4 سطح (٢0،٤0،٦0 و80 درصد تخلیۀ رطوبتی ...  بیشتر