بررسی اثر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی زوفا

علی اکبر قاسمی؛ حسن حمیدی؛ جابر آروس؛ علی معصومی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 155-169

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36393

چکیده
  بهمنظور بررسی تأثیرات توأم تنش شوری حاصل از کلرید سدیم و کلرید کلسیم و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی با پتانسیل‌های مختلف اسمزی (صفر، 3-، 6- و 9- بار) در دماهای متفاوت، 20، 25، 30 و 35 درجة سانتی‌گراد، با سه تکرار در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ...  بیشتر