مقایسه تأثیر هفت نوع بستر کشت بر ویژگی های کیفی چمن بهاره در سه سطح فشردگی

سهیلا جواهری؛ حسین زارعی؛ علیرضا موحدی نائینی؛ قربانعلی روشنی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 65-76

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36387

چکیده
  یکی از فاکتور‌های مهم موفقیت احداث چمن، وضعیت مناسب بستر کشت آن است؛ در این بررسی تأثیر چند بستر کشت (1. خاک‌برگ، 2.پوستة برنج، 3. کود دامی، 4. کمپوست قارچ، 5. مخلوط خاک‌برگ، پوستة برنج و کمپوست قارچ (مخلوط 1)، 6. مخلوط خاک‌برگ، پوستة برنج و کود دامی (مخلوط 2)، هر یک به نسبت 1:1:1 به همراه 7. تیمار شاهد) در سه سطح فشردگی (غلتک با وزن‌های 36، 56 و ...  بیشتر