ارزیابی صفات مورفو فیزیولوژیک برخی از جمعیت‌های گونه Triticum urartu ایران در شرایط عادی و تنش کم آبی

سید سیامک علوی کیا؛ علیرضا پورابوقداره؛ محمد مقدم واحد؛ علی اشرف مهرابی؛ محمد امین مزینانی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 135-148

https://doi.org/10.22059/jci.2013.35729

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر تنش کم آبی بر برخی صفات زراعی و مورفولوژیک 8 جمعیت Triticum urartu،از نواحی جغرافیایی مختلف ایران جمع‌آوری و آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد‌شده بر پایة بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 90-1389 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد. نتایج حاصل از تجزیة واریانس بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار ...  بیشتر