تأثیر رطوبت انبار و تنظیم کننده رشد اپی براسینولید بر ویژگی های پس از برداشت میوه پرتقال رقم تامسون ناول

جواد گرایلی؛ مهدی حدادی نژاد؛ حسین مرادی؛ مرضیه قنبری جهرمی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 439-452

https://doi.org/10.22059/jci.2018.232322.1735

چکیده
  خسارت غیرسرمایی پوست (NCPP) یکی از عوامل تخریب فیزیولوژیکی و بعد ‌از ‌برداشت در پوست میوه‌های مرکبات می‌باشد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر کمبود رطوبت‌ نسبی در انبار خشک (%35-30=RH و دمای 22-18درجه سانتی گراد) نسبت به انبار معمولی (%75-70= RH و دمای 8-6درجه سانتی گراد) و 24-اپی‌براسینولید صفر، 5 و 10 میلی‌گرم در لیتر در زمان‌های مختلف انبارداری (15 و ...  بیشتر