تأثیر شوری و ماده آلی بر ترکیب شیمیایی و مرفولوژی نهال های پسته

اعظم رضوی نسب؛ حسین شیرانی؛ احمد تاج آبادی پور؛ حسین دشتی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 31-42

چکیده
  به‎منظور بررسی تأثیر شوری و ماده آلی بر ترکیب شیمیایی نهال پسته (رقم بادامی) و اثر این تیمارها بر مورفولوژی ریشه، آزمایش گلخانه‎ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار صورت گرفت. تیمارها شامل چهار سطح شوری (صفر، 800، 1600 و 2400 میلی‏گرم کلریدسدیم در کیلوگرم خاک) و سه سطح ماده آلی (صفر، دو و چهار درصد وزنی از منبع کود ...  بیشتر