تأثیر غلظت اکسین و نوع قلمه بر ریشه‌زایی قلمة پایه‌های نماگارد، سنت‌جولین A، تترا و GF677

مریم تاتاری؛ اصغر موسوی؛ پریسا مشایخی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 505-515

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53063

چکیده
  به‌منظور ازدیاد رویشی پایه‌های نماگارد، سنت­جولین A، تترا و GF677 از طریق کشت قلمه، دو آزمایش جداگانه به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایۀ کاملاً تصادفی به اجرا درآمد. قلمه‌های نیمه‌چوبی در اواخر مرداد از پایه‌های مورد نظر تهیه شده و با غلظت‌های صفر، 1500، 2000، 2500 و 3000 میلی‌گرم در لیتر IBA تیمار شدند. قلمه‌ها در بستر کشت پرلیت ...  بیشتر

بهینه‌سازی کشت درون‌شیشه‌ای پایه‌های رویشی تترا، نماگارد و GF677

مریم تاتاری؛ سید اصغر موسوی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 103-115

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36389

چکیده
  با توجه به مشکلات ناشی از کاربرد پایه­های بذری و غیر­یکنواخت در باغ­های درختان میوة هسته­دار، استفاده از پایه­های یکنواخت و سازگار با این درختان الزامی است. به منظور تعیین بهترین محیط کشت، ریزنمونه­های جوانة انتهایی و جوانه­های جانبی پایه­های تترا، نماگارد و GF677 در اواسط بهار تهیه شدند و پس از گندزدایی، در شرایط درون‌شیشه­ای ...  بیشتر