کاربرد باکتری های محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری

امید یونسی؛ کاظم پوستینی؛ محمدرضا چایچی؛ احمد علی پوربابایی

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1391، ، صفحه 83-97

https://doi.org/10.22059/jci.2013.29503

چکیده
  به منظور ارزیابی تأثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه بر جوانه زنی و رشد اولیه یونجه در شرایط تنش شوری، آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشکده علوم و مهندسی زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح تنش شوری شامل شاهد (بدون تنش) (S0)، 60 ...  بیشتر