اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه

حسین نستری نصرآبادی؛ حسین نعمتی؛ علی رضا سبحانی؛ حسین آرویی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 57-66

https://doi.org/10.22059/jci.2012.25044

چکیده
  استفاده از خاکپوش به عنوان یکی از روش های شناخته شده در کاهش مصرف آب مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان تربت جام واقع در استان خراسان رضوی بر روی دو رقم خربزه انجام گردید. عامل آبیاری در سه سطح (دور آبیاری شش، هشت و 10 روز) در کرت اصلی و دو عامل خاکپوش ...  بیشتر