اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی

رقیه امینیان؛ شهرام محمدی ده چشمه؛ سعدالله هوشمند؛ محمود خدام باشی؛ کریم نوزاد نمینی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 13-25

چکیده
  این مطالعه به منظور تعیین اثرات اندازه و فراوانی روزنه بر سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه ای، عملکرد و همچنین تعیین مکان کروموزومی ژن های کنترل کننده این خصوصیات با استفاده از لاین های جایگزین کروموزومی رقم تایمستین در زمینه ژنتیکی رقم چاینیز اسپرینگ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط نرمال و تنش آب در مزرعه تحقیقاتی ...  بیشتر