بررسی رابطه صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در لاین های گندم نان

حسین قربانی مندولکانی؛ منوچهر خدارحمی؛ فرخ درویش؛ محمد تائب

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 59-67

چکیده
  به منظور تعیین روابط میان عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان و تعیین سهم آن دسته از صفات که بیشترین تأثیر را بر عملکرد دانه دارند و همچنین بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم بین عملکرد دانه با اجزای آن، آزمایشی با 335 لاین اینبرد نوترکیب گندم نان در قالب طرح آلفالاتیس در دو تکرار در مزرعه ...  بیشتر